Լենինականյան զվարճալի զրույցներ և սրամտություններ

,,Հայաստան՚՚ հրատարակչություն