Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն (Թ-ԺԵ. դարեր)

Մատենադարան