Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն գաղղիերէն

Ն․Կ․ Պէրպէրեան