ՄԻ ԷՋ ՀԱՅ ԱՐՒԵՍՏԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԻՑ

ՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՞ԱՐԱՔՍ՞-Բ. Յ. ԹՈԱԼԵԱՆ