ՈՂԲԱՁԵԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՅԱՂԱԳՍ ԱՌՆԼՈՅՆ ՏԱՃԿԱՅ ԶԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ

ՏՊԱՐԱՆ ՆՈՐ ԱՍՏՂ