Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն ; գիրք առաջին ; (սկզբից մինչեւ X դար)

ՏՊԱՐԱՆ ՍԵԻԱՆ