Հայոց գիրը : Գեղարվեստական տառաձևեր

Armenian State Publishers