Հայ սեղանաւորներ Միջին Արեւելքի տարածքին Պոլիսէն մինչեւ Պէյրութ

M. H. Bouldoukian